Zorg en begeleiding


Bij de zorg binnen een school is uiteraard het hele team betrokken. Mensen hebben echter wel verschillende rollen hierin. Wij onderscheiden bij ons op school de volgende personen:

Stamgroepleider in de groep
Zij hebben de eerste verantwoordelijkheid voor de kinderen in de groep. Het bieden van zorg gebeurt de hele dag door in hun lesgeven binnen een sterk pedagogisch klimaat. Het initiatief tot zorg ligt bij de groepsleerkracht. De groepsleerkracht wordt begeleid door de intern begeleider (IB’er).

Onderwijsassistent
Op Jenaplan IKC Donatushof hebben wij een onderwijsassistent die ingezet wordt ten behoeve van het individuele kind of groepjes kinderen.

Intern begeleider
Op Jenaplan IKC Donatushof hebben is Martine Kersten de intern begeleider. Zij coördineert de leerlingenzorg.

Directeur
De directie blijft eindverantwoordelijk voor de school en hiermee ook voor de zorg van de school.

Deze opzet van de zorg helpt ons bij onze doelstelling, namelijk om uw kind onderwijs en zorg op maat te bieden. Heeft u behoefte aan meer informatie, neemt u dan gerust contact op met de intern begeleider en/of de directeur van de school.

Please activate some Widgets.