Begeleiding van specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften


Bij de ondersteuning binnen een school is uiteraard het hele team betrokken. Mensen hebben echter wel verschillende rollen hierin. Wij onderscheiden bij ons op school de volgende personen:

Stamgroepleider in de groep
Zij hebben de eerste verantwoordelijkheid voor de kinderen in de stamgroep. Het bieden van ondersteuning gebeurt de hele dag door in hun lesgeven binnen een sterk pedagogisch klimaat. Het initiatief tot specifieke extra ondersteuning ligt bij de stamgroepleider. De stamgroepleider wordt begeleid door de intern begeleider (IB’er).

Onderwijsassistent
Op Jenaplan IKC Donatushof hebben wij onderwijsassistenten die ingezet worden ten behoeve van ondersteuning van het individuele kind of groepjes kinderen. Dit gebeurt zo veel mogelijk binnen de groep.

Intern begeleider
Op Jenaplan IKC Donatushof is Martine Kersten de intern begeleider. Zij coördineert de leerlingenzorg.

Directeur
De directie blijft eindverantwoordelijk voor de school en hiermee ook voor de (extra) ondersteuning binnen de school.

Deze opzet van de zorg helpt ons bij onze doelstelling, namelijk om uw kind onderwijs en ondersteuning op maat te bieden. Heeft u behoefte aan meer informatie, neemt u dan gerust contact op met de intern begeleider en/of de directeur van de school.

Please activate some Widgets.