IKC raad


In het licht van de ontwikkeling van het “Jenaplan Integraal Kindcentrum” zoekt de medezeggenschap van opvang en onderwijs naar verbinding en samenwerking. Daarom is sinds schooljaar 2018 – 2019 de medezeggenschapsraad (MR) en de oudercommissie (OC) samengegaan in een zogeheten IKC-raad. Dit betekent dat onderwerpen die zowel opvang als onderwijs aangaan gezamenlijk worden besproken. Uiteraard daarbij rekening houdend met ieders wettelijke verplichtingen en kaders. De MR en de OC kent immers verschillende advies- en instemmingsrechten. De IKC raad denkt actief mee in de organisatie van het IKC en stemt al dan niet in met én adviseert over onderwerpen die met het beleid van het IKC te maken hebben. Door de afvaardiging van de verschillende geledingen (ouders en medewerkers vanuit zowel opvang als onderwijs) zit er een goede mix van positief-kritische mensen aan tafel.
Wilt u ons over iets informeren of heeft u vragen, dan kunt u ons bereiken via het volgende mailadres:

De IKC- raad.

Secretaris: Marieke Roelofs
Voorzitter: vacant

Please activate some Widgets.