Schoolplan en jaarplan


Iedere basisschool in Nederland heeft een schoolplan. Dit is een beleidsdocument dat betrekking heeft op een periode van vier jaar. Ons huidige schoolplan beslaat de periode 2020 – 2024. In het schoolplan is aangegeven wat onze ambities en doelen zijn op alle terreinen: onderwijs, personeel, huisvesting en financiën. Momenteel doorlopen wij teambreed een visietraject om te komen tot het schoolplan voor de komende beleidsperiode.

Schoolplan 2020-2024

De ambities en doelen vanuit het schoolplan worden vertaald naar een jaarplan.  Aan het eind van het schooljaar wordt er een jaarverslag gemaakt waarin het jaarplan geëvalueerd wordt. Het jaarplan en het jaarverslag worden voorgelegd aan de directeurbestuurder van De Linge en aan de IKC raad, ons medezeggenschapsorgaan.
In de schoolgids leggen we jaarlijks verantwoording af welke doelen gerealiseerd zijn.

Please activate some Widgets.