Omgaan met kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag


In de periode 1 maart 2017 – 1 juli 2018 heeft een pilot plaatsgevonden waarbij is samengewerkt tussen twee scholen: De Ommezwaai in Arnhem en Donatushof in Bemmel. Deze samenwerking heeft zich gericht op het gedrag van kinderen op Donatushof en op welke manier we positief gedrag verder kunnen versterken en om kunnen gaan met moeilijk(er) verstaanbaar gedrag. Dat vraagt veel van de volwassenen om de kinderen heen. De Ommezwaai heeft daarbij ondersteund en mee-ontwikkeld. De Ommezwaai is een school voor speciaal onderwijs, zij bezit veel kennis en ervaring in het kijken naar kinderen en het sturen op gedrag.

De pilot heeft het team van Donatushof gestimuleerd de ‘relatie’ opnieuw kritisch te bekijken. Een dergelijk traject roept veel vragen op. In welke sfeer komt die relatie optimaal tot zijn recht? Hoe realiseren we die sfeer? Wat vraagt dat van alle volwassenen die bij Donatushof betrokken zijn? Wat vragen we van kinderen? Wat vinden we grensoverschrijdend gedrag? Hoe gaan we daarmee om?

We hebben vastgelegd wat we samen hebben ontwikkeld in een document. Het is in die zin een borgingsdocument waarmee we de periode van de pilot afsluiten. Het document geeft aan waar we voor staan. Tegelijkertijd is het een werkdocument. Tijdens vergaderingen met de verschillende bouwen, op teamvergaderingen en tijdens studiedagen zal er aandacht zijn voor hetgeen we samen hebben afgesproken, in relatie tot de ervaringen vanuit de praktijk. Jaarlijks zal de inhoud geëvalueerd worden. Als blijkt dat het nodig is, worden onderdelen aangepast.

De inhoud van dit document is stapsgewijs ontwikkeld met het team en met de MR. Ouders zijn geïnformeerd via Nieuwsbrieven en tijdens ouderavonden.
Vanaf schooljaar 2018 – 2019 werken we volgens de afspraken die in het document genoemd staan.

Het document kunt u inzien: Omgaan met moeilijk(er) verstaanbaar gedrag

Please activate some Widgets.