Plusgroep


 logo Linge

Wanneer je stof snel weet eigen te maken, is het soms lastig om te gaan met situaties die ook jou boven de pet gaan. De meeste kinderen krijgen dan een aangepast en toereikend programma binnen de eigen groep. Een klein deel krijgt daarnaast les in de zogenaamde Plusgroep.
De Plusgroep van de Linge is gehuisvest in Jenaplan IKC Donatushof locatie Flierenhofstraat in  Bemmel. Kinderen van verschillende scholen van de Linge komen hier een dagdeel per week bij elkaar.
De kinderen worden in de plusgroep begeleid door Ans van Velthoven, gespecialiseerd leerkracht excellent leren.

Aanmelding
Kinderen die in aanmerking komen voor de Plusgroep worden aangemeld na  overleg tussen ouders, leerkracht en intern begeleider.

Wanneer naar de plusgroep
De plusgroep biedt plaats aan leerlingen die behoefte hebben aan extra hulp in hun leerproces. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor het ‘leren leren’. Kinderen leren uitdagingen aangaan en omgaan met stof die ze zich niet als vanzelf eigen maken. Ook gaat er extra aandacht uit naar samenwerken, plannen en het omgaan met de drie f’s: frustratie, fouten maken en falen.
Ook is er speciaal aandacht voor kinderen die wel de kenmerken van (hoog)begaafdheid vertonen maar die dit echter niet laten zien in prestaties, de zgn. onderpresteerders.

Leerproces
In de Plusgroep krijgen de kinderen begeleiding bij het werken met extra uitdagend lesmateriaal. Het aanbod is bedoeld om kinderen ervaringen op te laten doen met een leerproces. Dit wil zeggen dat een kind het antwoord niet direct weet en dat het kind zich moet inspannen om een uiteindelijk antwoord te kunnen geven. Dit proces gaat gepaard met frustratie, fouten maken en falen.
In de Plusgroep worden de kinderen individueel begeleid in het aangaan van dit leerproces.

In de eerste periode dat het kind in de Plusgroep werkt, wordt onderzocht wat de leereigenschappen van het kind zijn. Wil het kind de uitdaging aangaan of wil het kind dit juist niet?  En in het laatste geval, wat is nodig zodat het kind wel het leerproces aangaat. Na deze periode wordt in gezamenlijk overleg besloten of Plusgroeponderwijs al dan niet passend is voor een kind.

In de eigen groep werken kinderen aan opdrachten die meegegeven worden vanuit de Plusgroep.
In de periode dat een kind deelneemt aan de plusgroep, vindt regelmatig overleg plaats tussen de eigen leerkracht en de leerkracht van de plusgroep.

Passend aanbod in eigen groep
Uitgangspunt van Plusgroeponderwijs is dat een kind na ca. 6 maanden voldoende vaardigheden heeft ontwikkeld zodat in de eigen groep aan passend aanbod kan worden gewerkt. De eigen leerkracht geeft dan passende begeleiding in de eigen groep.

De kinderen van groep 1 t/m 3 met een ontwikkelingsvoorsprong, krijgen geen aanbod buiten de groep. Deze kinderen krijgen een passend aanbod in de eigen groep. De gespecialiseerde leerkracht excellent leren ondersteunt, indien nodig, de leerkracht bij het vormgeven van dat aanbod.

Please activate some Widgets.