De MR


Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad is het bij de wet ingestelde orgaan, dat als gesprekspartner van het bestuur fungeert. De MR legt zich toe op beleidszaken. Voor vragen over uw kind of over zijn of haar klas kunt u terecht bij de groepsleider of de stamgroepouder.

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. De directeur schuift bij een deel van de vergadering aan zodat een goede communicatie over en weer mogelijk is. De MR mag en kan informatie vragen over ALLE zaken die spelen op school.

Heeft u vragen of opmerkingen voor ons?
U kunt ons aanspreken in en om de school, u kunt een brief schrijven of mailen.
Ons e-mailadres is: mrdonatushof@delinge.nl

Medezeggenschapsraad 2017-2018

IMG_2693
Vanuit het team: Anita Houterman (Vlier), Manon Bremer (Hazelaar), Helen Bouwman (Fluitenkruid) en Marieke Roelofs (Klimop)

Vanuit de ouders: Mirjam Verdonkschot-Krommendijk, Daan van Campen, Lizet Scheffer-Overbeek en Marije Peters

De voorzitter: Lizet Scheffer-Overbeek

De secretaris: Marieke Roelofs

De afgevaardigden GMR: Anita Houterman (personeelsgeleding) en Daan van Campen (oudergeleding)
De GMR is de overkoepelende MR van alle scholen die horen bij stichting de Linge.

Vergaderdata van de MR
De vergaderdata voor 2017-2018 staan vermeld op de kalender op de site.
De vergaderingen beginnen om 20:00 uur afwisselend op de locatie Flierenhof en locatie Hoijngstraat en zijn openbaar. Mee vergaderen is echter niet de bedoeling.

De MR in de praktijk
Op onze school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Donatushof heeft een directie, de dagelijkse leiding op school. De school heeft ook een bestuur, namelijk de Stichting Primair Onderwijs de Linge. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen van de directie.

Zeggenschap
De directie neemt beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg met de medezeggenschapsraad (MR). De directie en het bestuur luisteren naar de argumenten die de MR naar voren brengt. De argumenten van de MR wegen mee in het uiteindelijke besluit.

Op onze school zitten naast ouders, personeelsleden in de MR. De verdeling tussen personeel en ouders in de MR is fiftyfifty. De directeur is op uitnodiging van de MR namens het bestuur aanwezig als adviserend lid bij de besprekingen van de MR, deze is dus geen lid van de MR.

Openheid
In feite alles wat met de school te maken heeft kan worden besproken. De MR heeft daarbij recht op alle informatie die voor het uitoefenen van zijn taken nodig is. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan de directie en het bestuur, of daar nu wel of niet om wordt gevraagd. Natuurlijk heeft de MR ook als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden.

Meebeslissen
Verder praat de MR niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Daarmee komen we op de twee soorten rechten die de MR heeft: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen, dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent echter niet, dat elk advies zonder meer overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarop de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen.

De ouders en het personeel in de medezeggenschapsraad hebben één gemeenschappelijk belang: de school.

Notulen

notulen 6 november 2017

Please activate some Widgets.